ΜΑΓΙΚΗ ΑΛΑΤΙΕΡΑ (ΚOΚΚΙΝΟ- ΜΑYΡΟ) - MAGIC SALT SHAKER (RED-BLACK)

Κεραμική επισμαλτωμένη αλατιέρα (ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ)

Ceramic enameled salt shaker (BLACK-RED)

€12.00

Κεραμική επισμαλτωμένη αλατιέρα ή αλλιώς μαγική αλατιέρα σε συνδυασμό μαύρου και κόκκινου χρώματος.

Ιδιαίτερη αλατιέρα καθώς ο τρόπος της λειτουργίας της διαφέρει από αυτή της κλασσικής αλατιέρας.
Αδειάζει και γεμίζει από την ίδια οπή αλλά το αλάτι πέφτει μόνο όταν κουνήσουμε την αλατιέρα,
Προτείνεται ψιλό ή ημί-χονδρο αλάτι.Ceramic enameled salt shaker or otherwise magic salt shaker in a combination of black and red.

A special salt shaker as its mode of operation differs from that of a classic salt shaker.
It empties and fills from the same hole but the salt only falls when we shake the salt shaker,
Fine or semi-coarse salt is recommended.